ΑΣΕΑ Η Ασέα στο Facebook ASEA VILLAGE
ΑΣΕΑΕπιλογές

Ολυμπιονίκης από την αρχαία Ασέα

Όπως είναι γνωστό, οι Ασεάτες όπως και οι άλλοι Αρκάδες συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αναφέρεται μάλιστα ένας νικητής των Ολυμπιακών Αγώνων από την Ασέα με το όνομα Σωσιγένης. Το αγώνισμα στο οποίο νίκησε είναι το "Στάδιον Παίδων". Η νίκη αυτή έγινε σε μία ολυμπιάδα που πραγματοποιήθηκε από το 177 π.Χ - 72πΧ. (Κατά ορισμένες πηγές το 72π.Χ.), δηλαδή την περίοδο της ακμής της Ασέας.
Πηγή: Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα, Εκδοτική Αθηνών 1982, Παυσανίου Αρκαδικά, Εκδοτική Αθηνών 1980
Παραθέτουμε την πλήρη λίστα με τους αρχαίους Αρκάδες Ολυμπιονίκες όπου αναφέρεται και ο Σωσιγένης:

Πόλις-Δήμος

Όνομα Νικητή

Αγών/-νες

Ολύμπια/έτος

024 Αρκαδία

42 αθλητές

50 κότινοι

 

024-Αζάν Πελλήν.

- Φίλιππος

πυγμή παίδων

122- 292 πΧ

 

- Φίλιππος

πυγμή παίδων

86- 432 πΧ

025-Ασέα

2 Σωσιγένης

στάδιον παίδων

177- 72 πΧ

026-Δίπαια

3 Γνάθων

πυγμή παίδων

85- 440 πΧ

027-Θελφούς

4 Εμαυτίων(Ενατίων)

στάδιον παίδων

138- 228 πΧ

028-Ηραία

5 Δαμάρα[ε]τος οπλίτης

δρόμος-1

65- 520 πΧ

 

- Δαμάρα[ε]τος οπλίτης

δρόμος-2

66- 516 πΧ

 

6 Θεόπομπος Α' Δαμαράτου

πένταθλον-1

74- 484 πΧ

 

- Θεόπομπος Α'

πένταθλον-2

75- 480 πΧ

 

7 [Διο?]φάνης

πυγμή παίδων

75-480 πΧ

 

8 Θεόπομπος Β' Θεοπόμπου

πάλη-1

85-440 πΧ

 

-Θεόπομπος Β'

πάλη-2

86-436 πΧ

 

9 Νικόστρατος Ξενοκλείδου

πάλη παίδων

91-416 πΧ

 

10 Λυκίνος

στάδιον παίδων

99-384 πΧ

 

11 Αλεξίβιος

πένταθλον

117-312 πΧ

029-Κλείτωρ

12 Αλκετος Αλκίνου

πυγμή παίδων

99-384 πΧ

 

13 Κριτόδαμος Λίχα

πυγμή παίδων

101-376 πΧ

 

14 Κλεόμαντις

στάδιον

111-336 πΧ

 

15 Μυρκεύς

πυγμή παίδων

121-296 πΧ

030-Κορώνη?

16 Αγάθαρχος

στάδιον
(ωδή Σιμωνίδη)

61-536 πΧ

031-Λουσηίς

17 Ευρύβατος

πάλη

18-708 πΧ

032-Μαίναλον

18 Εφω[ου]δίων

παγκράτιον

79-464 πΧ

19 Ανδροσθένης Λοχαίου

παγκράτιον-1

90-420 πΧ

- Ανδροσθένης

παγκράτιον-2

91-416 πΧ

20 Ευθυμένης

πάλη παίδων-1

95-400 πΧ

- Ευθυμένης

πάλη-2

97-392 πΧ

 

21 Δαμοξενίδας

πυγμή

99-384 πΧ

 

22 Ξενοκλής Ευθύφρονος

πάλη παίδων

102-372 πΧ

033-Μαντινεία

23 Αγαμήτωρ

πυγμή παίδων

70-500 πΧ

 

24 Επικράδιος

πυγμή παίδων

74-484 πΧ

 

25 Δρομεύς

παγκράτιον

75-480 πΧ

 

26 Πύθαρχος

στάδιον παίδων

79-464 πΧ

 

27 Πρωτόλαος Διάλκους

πυγμή παίδων

79-464 πΧ

 

28 Κυνίσκος Κυνίσκου

πυγμή παίδων

80-460 πΧ

 

29 Τίμαρχος

πένταθλον

121-296 πΧ

034-Μεγαλόπολις

30 Αρκεσίλαος

στάδιον

148-188 πΧ

035-Μεθύδριον

31-32 δύο άνδρες Μεθυδριείς

άθλημα [?]

102-372 πΧ

036-Ορεσθίς

33 Τέλλων Δαίμονος

πυγμή παίδων

77-468 πΧ

037-Παράσσιοι

34 [.......]ημος

πάλη παίδων

78-468 πΧ

 

35 Δάμαρχος Διννύτα

πυγμή

95-400 πΧ

038-Στύμφαλος

36 Δρομεύς

δόλιχος-1

74-484 πΧ

 

- Δρομεύς

δόλιχος-2

75-480 πΧ

039-Τεγέα 37

[....]Τεγεάτης ή Αργείος

άθλημα [?]

95-400 πΧ

 

38 Απολλωνίδης

στάδιον

118-308 πΧ

 

39 Δαμάτριος Αριστίππου

στάδιον παίδων-1

143-208 πΧ

 

- Δαμάτριος

δόλιχος-2

145-200 πΧ

040-Φενεός

40 Νεολαϊδας
Προξένου

πυγμή παίδων

97-393 πΧ

041-Φιγαλία

41 Αρριχίων

παγκράτιον-1

52-572 πΧ

 

- Αρριχίων

παγκράτιον-2

53-568 πΧ

 

- Αρριχίων

παγκράτιον-3

54-564 πΧ

 

42 Ναρυκίδας

Δαμαρέτου πάλη

99-384 πΧ